Solensia

Solensia

Kategorie: Štítky: , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

Co je to Solensia a co obsahuje?

Solensia
Tento léčivý přípravek zmírňuje bolest spojenou s osteoartritidou u koček. Obsahuje felinizovanou monoklonální protilátku Frunevetmabum, exprimovanou pomocí rekombinantních technik.

Nežádoucí účinky léčiva?

Ve studiích se často vyskytly fokální kožní reakce (např. pruritus, dermatitida, alopecie, …).

Jak se přípravek aplikuje?

Solensia se vyrábí jako injekční roztok, který se podává podkožně.

Jak přípravek funguje?

Frunevetmab je felinizovaná monoklonální protilátka zacílená na nervový růstový faktor (NGF). Bylo prokázáno, že inhibice buněčné signalizace zprostředkované NGF poskytuje úlevu od bolesti spojené s osteoartritidou.
Na laboratorním modelu akutní zánětlivé bolesti bylo prokázáno, že frunevetmab poskytne analgetický efekt do 6 dnů.

Farmakokinetické údaje

V 6měsíční laboratorní studii u zdravých dospělých koček, kterým se podával frunevetmab každých
28 dní v dávkách v rozmezí od 2,8 do 14 mg/kg, se hodnoty AUC a Cmax zvýšily o něco méně než
přímo úměrně k dávce. V laboratorní farmakokinetické studii s 3,0 mg/kg živé hmotnosti u koček s
diagnostikovanou osteoartritidou byla maximální koncentrace léku v séru pozorována za 3–7 dní (tmax
= 6,2 dne) po subkutánním podání, biologická dostupnost činila přibližně 60 % a poločas eliminace
byl přibližně 10 dní.
V terénní studii účinnosti při doporučené dávce u koček s osteoartritidou bylo ustáleného stavu
dosaženo po 2 dávkách.
Předpokládá se, že frunevetmab se stejně jako endogenní proteiny odbourává na malé peptidy a
aminokyseliny normálními katabolickými drahami. Frunevetmab není metabolizován prostřednictvím
enzymů cytochromu P450, proto je nepravděpodobné, že by docházelo k interakcím se souběžně
podávanými léčivy, která jsou substráty, induktory nebo inhibitory enzymů cytochromu P450.

solensia
Terénní hodnocení

V klinických studiích trvajících až 3 měsíce bylo prokázáno, že léčba koček s osteoartritidou má
příznivý účinek na snížení bolesti hodnocené podle „Client-Specific Outcome Measures“ (CSOM).
CSOM je hodnocení odezvy jednotlivých koček na léčbu bolesti na základě fyzických aktivit,
společenského chování a kvality života. Maximální celkové CSOM skóre bylo 15. Celkově bylo v
pivotní terénní studii přijato 182 zvířat do skupiny ošetřené frunevetmabem a 93 zvířat zahrnuto
v placebo skupině. Úspěšné léčby, definované jako snížení celkového CSOM skóre o ≥ 2 bez zvýšení
jakéhokoliv individuálního skóre, bylo dosaženo u 66,70 %, 75,91 % a 76,47 % koček ošetřených
frunevetmabem a u 52,06 %, 64,65 % a 68,09 % koček ošetřených placebem po jednom, dvou a třech
podáních jednou za měsíc (v uvedeném pořadí). Statisticky významný rozdíl (p < 0,05) v porovnání s
ošetřením placebem byl prokázán po prvním a druhém ošetření, ale nebyl prokázán po třetím ošetření.