Rady našich veterinářů

porod u kočky

POROD U KOČKY – KDY VYČKÁVAT A KDY SE OBÁVAT

4.5
(64)

POROD U KOČKY

Mnoho veterinářů udává, že obtíže připorodu u koček jsou vzácné, nicméně s postupujícím šlechtěnímse tyto problémy stávají častějšími.

CO UKÁZALA STUDIE PORODŮ?

Toto popisuje studie provedená na 700 chovných kočkách, která prokázala, že kočky prošlechtěné do extrémnějších tvarů těla, jako například siamské či perské,mají mnohem častější výskyt obtíží při porodu. Dystokie (=stížený porod) byla zaznamenána u 10%siamských koček a 7,1% perských, ve srovnání s 2,3% u koček s klasickou anatomickou stavbou těla. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby chovatelé byli detailně obeznámeni s průběhem normálního porodu, tudíž aby byli schopni rozpoznat případné komplikace již v počátku.

JAK VYPADÁ DĚLOHA A PLODY BĚHEM BŘEZOSTI?

V průběhu březosti jsou jednotlivé plody rozmístěny po celé délce obou děložních rohů. Každý plod je obalen vlastními plodovými obaly a má svou vlastní, samostatnou, placentu, která slouží k přísunu živin. Dělohu si můžeme představit jako svalnatý vak ve tvaru klobásy, který je schopný kontrakce (stahů) v podélném i příčném průběhu. Pro usnadnění průchodu jsou jednotlivé plody obaleny v poměrně pevných dvouvrstvých plodových obalech, které jsou navíc naplněny kluzkou tekutinou, ve které plod plave. Funkce těchto obalů i tekutiny je ochranná a zvlhčující, zároveň jsou schopny vytvářet mírně rozpínavou sílu i tlak v momentě, kdy se děloha před jednotlivými plody uvolní a za nimi kotrahuje. Díky tomuto mechanismu se plody posouvají směrem k porodním cestám.

(Kidneys = ledviny, Ovaries = vaječníky, Uterus = děloha, Bladder = močový měchýř, Vagina = pochva)

KONEC BŘEZOSTI A PRVNÍ ZNÁMKY BLÍŽÍCÍHO SE PORODU

Březost u koček obecně trvá zhruba 63 – 65 dnů, nicméně není neobvyklé, pokud některé kočky porodí zcela zdravý vrh koťat v dřívějším či pozdějším termínu.

Chování kočky se příliš nemění v průběhu druhé poloviny březosti, změny nastávají začátkem posledního týdne. Během tohoto období začíná kočka hledat optimální místo pro porod.

MÍSTO PRO POROD

Obecně můžeme rozdělit kočky před porodem do dvou typů: prvním jsou nezávislé kočky, které půjdou do extrémů při hledání tmavého, co nejvíce vzdáleného místa, s minimálním kontaktem s chovatelem. Druhý typ jsou na chovateli závislé kočky, které se chovají přesně opačně a hledají oporu a kontakt u svého páníčka. Mohou proto také zvolit například postel jako vhodné místo pro porod.

FÁZE PORODU

Běžně se popisují tři fáze porodu, avšak u koček ( a jiných savců rodících více mláďat najednou) se druhá a třetí fáze opakují s každým kotětem, a třetí fáze často rovnou navazuje na další druhou fázi.

I. FÁZE PORODU

V této fázi dochází k relaxaci krčku děložního a pochvy. Začínají první,nepravidelné kontrakce. Kontrakce dělohy musí být vždy přerušované chvílemi relaxaci, jinak by došlo k zastavení krevního zásobení pro plody. Svaly pánevního dna povolí a oblast perinea (místo mezi análním otvorem a vulvou) se jakoby uvolní a prodlouží. Kontrakce dělohy zatím ještě nejsou jasně zřetelné, kočka se zatím nesnaží intenzivně tlačit, ale pohyb plodů již započal. V této fázi není příliš mnoho dalšího k vidění, pokud se jedná o kočku vyžadující podporu majitele, je vhodné, aby byl majitel přítomen a sledoval průběh. Kočka škrábe v porodní bedně a připravuje si hnízdo. Můžeme pozorovat mírně zrychlené dýchání. Výtok z pochvy v této fázi spíše nebývá, nebo jej kočka rychle sama očistí. U prvorodiček(koček, které mají vrh poprvé) může být tato první fáze porodu velmi dlouhá, literatura udává, že dokonce až 36 hodin bez toho, aby bylo cokoliv špatně.

II.a III. FÁZE PORODU

Po odeznění první fáze začnou být kontrakce dělohy mnohem silnější a častější a tlačí první plod, stále obalený v jeho plodových obalech, směrem k porodním cestám. Jakmile první plod prochází pánví, vnější vrstva plodového obalu se může na chvíli objevit viditelně v porodních cestách jako průhledný vodovitý vak, který praskne, tekutina se vylije a bývá zpravidla očištěna kočkou. Vnitřní vrstva plodového obalu obsahuje také ještě trochu tekutiny a slouží k dalšímu zvlhčování a zprůchodňování porodních cest. Tlak tekutiny v plodových obalech hraje důležitou roli během porodu. Je to ta síla, která způsobuje rozšíření již relaxovaného krčku dělohy a zprůchodňuje pochvu. Tekutinou naplněné plodové obaly jsou následovány klínovitě tvarovanou hlavičkou kotěte, které se v době, kdy se plodové obaly objeví ve vnějších rodidlech, začíná vtlačovat do pánevního otvoru již v rotované pozici. Během vývoje většinou plody leží jako by na zádech uvnitř svých plodových obalů, ale během porodu zpravidla vycházejí v pozici se zády nahoru ( směrem k páteři matky).

ROTACE PLODU PŘED PORODEM

Zdá se, že plod sám hraje v této rotaci, kde se vlastně jedná o jednoduché otočení podél podélné osy a natažení hlavy, krku a končetin,svou roli. Pokud dojde ke smrti plodu před průchodem pánví, plod zůstane nerotovaný. V normálním případě jakmile hlavička kotěte plně začne tlačit na oblast uvnitř pánve při svém průchodu, započne tímto signálem aktivní tlačení ze strany matky se zapojením i břišních svalů. Toto pomáhá průchodu kotěte pánví. Tento moment je zpravidla chvíle, kdy vidíme, že kočka aktivně tlačí. Průměrně trvá porození kotěte odpočátku druhé fáze porodu zhruba 5 až 30 minut. Pokud už je hlavička mimo vulvu, měl by zbytek tělíčka následovat přibližně po dalším jednom či dvou stazích, neboť nejširší částí kotěte je právě hlavička, zbytek už by měl následovat hladce.

VYPUZENÍ PLODOVÝCH OBALŮ

Třetí fáze porodní následuje ihned a jde vlastně o vypuzení plodových obalů a následně tmavé jako by masovité hmoty, kterou je placenta. V těchto chvílích dochází také k involuci té části dělohy, kde bylo původně právě porozené kotě. Daný úsek se začíná zmenšovat a stahovat.

Běžně jsou plodové obaly každého kotěte vypuzeny ihned po inkriminovaném kotěti, ale může se stát, že druhé kotě z druhého děložního rohu následuje po prvním tak rychle, že může dojít ke zpravidla dočasnému zablokování plodových obalů, které jsou poté porozeny současně s dalšími.

PÉČE MATKY O KOŤATA PŘI PORODU

U každého narozeného kotěte matka protrhá porodní obaly a důkladně očistí tlamku a nos, odkousne pupeční šňůru a sežere placentu a plodové obaly. Druhá a třetí fáze porodní se opakují po každém narozeném kotěti. Intervaly mezi jednotlivými koťátky se mohou lišit, zhruba se udává doba od deseti minut až do jedné hodiny. Obecně se říká, že krátkosrsté kočky mají intervaly kratší, než dlouhosrsté, speciálně perské kočky mohou mít intervaly značně dlouhé. Běžné kočky mívají ve vrhu zpravidla zhruba čtyři koťata, ale mohou mít i dvanáct. Vícepočetné vrhy bývají zaznamenávány u orientální, siamských a barmských koček.

PŘERUŠENÝ POROD

Takzvaný přerušený porod je natolik častý, že u koček je považován za normální jev. V tomto případě po porodu jednoho či více koťat přestane matka tlačit a spokojeně odpočívá, narozená koťata sají. Vezme si nabízené jídlo i pití a chová se ve všech ohledech normálně krom faktu, že podle její velikosti a tvaru, nejlépe i pohybů plodů znatelných na břiše, je jasné, že porod bude pokračovat. Například na majitelích závislé kočky dobrovolně oddálí nebo přeruší porod, pokud majitel musí odejít pryč. Stejně tak i kočka s opačnou náturou, pokud se necítí dostatečně bezpečně a je vyrušována, může porod přerušit a začít hledat bezpečnější místo. Tato odpočívací fáze může trvat 24 až 36 hodin, kdy znovu začne bez obtíží rodit zbývající potomky.

ABNORMÁLNÍ POROD KOČKY –DYSTOKIE

Dystokie (ztíženýporod) se dělí do dvou skupin a to podle toho, která strana můžeza komplikace. Mohou být tedy komplikace na straně rodičky či nastraně koťat. Další možnost dělení je podle toho, jestli problém nastává díky překážce v porodních cestách, nebo jestli je problém na straně vlastní funkčnosti dělohy (zejména schopnosti se stahovat a vypuzovat plody).

OBSTRUKČNÍ DYSTOKIE

OBSTRUKČNÍ DYSTOKIE je způsobena disproporcí ve velikosti koťat a porodních cest matky.Důvody vzniku jsou různé. Může jít o problémy ve stavbě těla matky (například zhojená stará fraktura pánve zužující pánevní průchod), potíže s měkkými tkáněmi v oblasti pánve(např. vážná zácpa), nebo potíže s dělohou samotnou (ruptura= prasknutí, či torze = otočení). Plody mohou způsobit obstrukci porodních cest například špatnou pozicí (neotočením se),vážnými malformacemi (vrozené vady jako hydrocephalus, siamská dvojčata atp.), případně nadměrnou velikostí či úmrtím.

FUNKČNÍ DYSTOKIE

FUNKČNÍ DYSTOKIE nebo-li netečnost dělohy (inertia) může být primární nebo sekundární. Primární netečnost dělohy je zpravidla nejčastějším případek dystokie u koček. Pozorujeme ji v momentně, kdy děloha neprodukujé žádné, případně jen slabé, nepravidelné kontrakce a díky tomu není možné vypudit plody skrz porodní cesty. Primární netečnost může být způsobena stresem, vysokým věkem rodičky, obezitou, špatným zdravotním stavem nebo podáním určitých medikamentů. Dále je pozorováno, že vrhy s velmi malým či naopak velmi velkým počtem koťat mohou vyústit buďto tedy v nedostatečné či naopak nadbytečné roztažení dělohy, které následně vyvolá primární netečnost. Ke stresové netečnosti dělohy jsou náchylnější orientální, siamské a barmské kočky. Taková kočka projevuje viditelné a slyšitelné známky stresu, naříká a vyžaduje pozornost. Projevuje se v podstatě hystericky a u některých citlivějších jedinců je nutné podání tlumících léků veterinárním lékařem.

ABNORMALITY PRVNÍ FÁZE PORODU

Do této skupiny řadíme v podstatě všechny formy primární netečnosti dělohy a také vzácnější obtíže jako jsou torze či ruptura dělohy. Poslední dvě zmiňované jsou jasnou indikací pro okamžité pohotovostní ošetření a operaci. Torze dělohy spočívá v otočení části děložního rohu či celého těla dělohy kolem své osy, tím se zaškrtí krevní zásobení a není možné, aby porod pokračoval. Riziko úhynu plodů je maximální a následně se rozvíjí šokový stav, který bez okamžitého pohotovostního ošetření bude stát život i matku. K torzi zpravidla dochází, pokud je březí kočka vystavena nezvyklé námaze, hodně skáče nebo dělá prudké pohyby. Ruptura dělohy většinou následuje po nějakém mechanickém traumatu – srážka s autem či jiném nárazu atp., případně může být následkem usilovného tlačení, pokud jsou porodní cesty kompletně ucpány.

ABNORMALITY DRUHÉ FÁZE PORODU

Sekundární netečnost dělohy vzniká z prodloužené druhé fáze porodní a bývá spojována s překážkou v porodních cestách, svalovou únavou či s velkou bolestí. Překážka v porodních cestách (=obstrukční dystokie) se může objevit z řady důvodů. Nejčastější však bývají změny v anatomické stavbě pánve u matky (zpravidla po úrazech, či vrozené vady, špatná výživa) a špatná poloha plodu.

Přerušený porod, jak již výše zmíněno, není formou netečnosti dělohy, neboť kočka se chová normálně, porod následně pokračuje běžným způsobem a koťata se narodí živá a zdravá. Důležitým rozlišovacím znakem mezi přerušeným porodem a sekundární netečností dělohy je fakt, že netečnosti dělohy předchází fáze, kdy kočka projevuje dyskomfort, obtíže, je neklidná či vyčerpaná.

Změny v poloze, postavení a držení plodu mohou vést k dystokii. Poloha plodu značí jakým koncem se plod dostává na svět (to jest hlavou, či ocáskem napřed), postavení plodu znamená kam je natočeno kotě v dlouhé ose a držení plodu znamená polohu hlavy a končetin (například ohnuté či natažené). Odborníci se nemohou příliš shodnout,jestli samotná špatná poloha plodu může způsobit dystokii,neboť zpravidla bývá v kombinaci s nedostatečnou relaxací krčku děložního a dalšími problémy.

NEPŘIROZENÁ POLOHA PLODU

U koťat nebývá problém s porodem ať již jdou hlavičkou či ocáskem napřed, tedy poloha přední i zadní je považována za normální. Potíže mohou nastat v případě, kdy by první kotě šlo do porodních cest ocáskem, protože klínovitě tvarovaná hlavička je uzpůsobena k otevírání porodních cest lépe a lépe pomáhá protlačovat tekutinou naplněné plodové obaly. Takto rozené první kotě má i o něco větší riziko, že se napije případně utopí ve vlastních plodových vodách, neboť dojde k odloučení placenty a pokusu o první nádech v momentě, kdy ještě nemusí být plodové obaly roztržené.

NEFYZIOLOGICKÉ POSTAVENÍ PLODU

K tomuto jevu dochází zpravidla když dojde k úmrtí kotěte ještě v děloze. Dále brachycefalická plemena koček mají obtíže právě kvůli absenci klínovitě tvarované hlavy, tudíž zhoršenému zprůchodňování porodních cest. Dále absence klínovitého tvaru hlavy je predisponuje k většímu riziku, že bude hlavička stlačena do strany či dolů. Příležitostně jedna či obě přední nohy mohou být nasměrovány dozadu podélně podél těla (místo aby byly vytrčeny dopředu do porodních cest). Všechny tyto situace mohou nechat vzniknout dočasnému zpoždění v porodu, vyžadují vyšší úsilí od kočky a v krajním případě mohou vést ke kompletní obstrukci porodních cest.

NEFYZIOLOGICKÉ DRŽENÍ PLODU

Zpravidla nejvíce nás zajímá držení plodu v souvislosti s nasměrováním hlavičky. Brachycefalická plemena mívají obtíže v momentě, kdy hlavička dorazí do zúžených porodních cest a postrádá fyziologický klínovitý tvar, který napomáhá zprůchodňování porodních cest. Hlavička s krátkým nosem má větší riziko, že bude tlakem otočena do stran nebo dolů a tím způsobí zpomalení průchodu, kočka potřebuje vynaložit větší úsilí a může se stát, že se porodní cesty kompletně zablokují.

INHIBICE – ZASTAVENÍ PORODU

Pokud se porod pozastaví v momentě, kdy již kotě prošlo porodními cestami a vyčnívá z vulvy, působí kočce dyskomfort a bolesti. Ta může přestat s veškerými snahami o tlačení a vyžaduje pomoc chovatele. Pokud intervence od chovatele nepřijde rychle, může dojít k úhynu kotěte, zejména pokud jde ocáskem napřed.

PORODNICTVÍ

Výše uvedený výčet může být lehce znepokojující, ale rozhodně ne zcela vyčerpaný seznam možných komplikací při porodu. Chovatelé by měli vědět, jak co nejdříve odhalit komplikace, případně co je možné učinit, aby jim bylo předejito.

JAK BÝT DOBRÝM PORODNÍKEM?

Nelze striktně říci, že kočka nepotřebuje intervenci při porodu. Dobrý porodník je v podstatě dobrým a nerušícím pozorovatelem, který průběh jen monitoruje, pokud nenastanou obtíže. Měl by poskytnout vhodnou porodní bednu, která by měla být v teple a v místě, kde se  kočka cítí v bezpečí a zároveň má dobrý výhled na okolí. Během první fáze porodní je dobré poskytovat buďto morální podporu, nebo nerušit, v závislosti na průběhu událostí. Je vhodné mít kompletní informace o rodící kočce, jak probíhaly předchozí porody, případně rodinnou anamnézu. Chovatel by měl sledovat změny v průběhu celé březosti, mít představu o velikosti břicha, alespoň zhruba počet koťat, tudíž odhadovaný počet plodových tekutin a na základě těchto informací se případně rozhodovat, jestli nenastaly komplikace. Je nutné sledovat změny v chování kočky, zejména období, kdy začíná vyhledávat místo pro porod. Je vhodné být v kontaktu  s ošetřujícím veterinárním lékařem a v případě komplikací mít vyhledané vhodné pohotovostní pracoviště, kam je možné rychle dojet.

JAK MŮŽE CHOVATEL POMOCT KOČCE PŘI PORODU?

Kromě podrobné znalosti chování koček a schopnosti pozorovat, chovatel může, a v některých případech musí, být schopen reagovat na některé komplikace, které mohou během porodu nastat. Tajemství, pokud něco takového lze popsat, leží ve schopnosti včasného rozpoznání příliš dlouhé prodlevy. Nervózní až hysterická závislá kočka je jednoduše rozpoznatelná a pokud se ji nedaří uklidit, bude nutné použití medikace, tedy návštěvy veterinárního lékaře. Rozpoznat zpoždění v průběhu porodu, tedy momentu, kdy se začínají události komplikovat, vyžaduje od chovatele dobré pozorovací i rozhodovací schopnosti. V případě normálního přerušeného porodu na kočce nevidíme žádné známky stresu, má normální chuť k jídlu, je spokojená a stará se o již narozená koťata. Pokusy o tlačení v průběhu nekomplikovaného porodu mohou vypadat dramaticky, ale jsou zcela zjevně produktivní, tedy umožňují posouvání koťat porodními cestami a nezapřičiňují bolest, která by neustávala. Na druhou stranu překážka v porodních cestách nutí kočku tlačit, aniž by byl vidět jakýkoliv výsledek, kočka může zrychleně dýchat s otřevřenou tlamkou, naříkat bolestí a vypadá prokazatelně vyčerpaně. Vypadá nepokojně a neklidně a následně se pokusí o další marnou snahu, i když už s ubývající energií a měnšícími se šancemi na úspěch. Taková kočka potřebuje okamžitou pomoc.

KDYŽ UŽ KOTĚ VIDÍME V PORODNÍCH CESTÁCH

Pokud již kotě prošlo pánví, je dobře hmatatelné v perineální oblasti, případně již je vidět nos, tlapky či ocásek – v takovém případě kotě musí být porozeno již co nejrychleji, pokud má přežít. Ve chvíli, kdy kotě vidíme alespoň z části a není zřetelný žádný další posun, je nutné, aby chovatel byl schopen okamžitě kočce pomoci, neboť toto je situace, kdy již nelze otálet a musí pomoci porodník ihned na místě. Pokud nehmatáme kotě těsně před porodem v perianální oblasti, ale porod nikam nepostupuje a kočka projevuje známky dyskomfortu, toto je naopak chvíle pro vyhledání odborné veterinární pomoci.

KDY PŘICHÁZÍ NA ŘADU VETERINÁRNÍ POMOC?

Diagnostiku a další postup při závažnějších formách dystokie je nutné provádět na veterinární klinice. Vzhledem k malé velikosti koček je velmi náročné napravovat držení či pozici plodu z pochvy, jako je to možné u větších zvířat. Hrozí velké riziko zranění, proto tyto zásahy již náleží veterinárnímu lékaři. Občas je možné změnit například polohu hlavičky opatrnou manipulací s abdomenem kočky, ale stejně jako v předchozím případě je vhodné, aby  toto prováděl veterinární lékař. Pokud je prodleva již výrazná, porod nepostupuje a kočka jeví známky dyskomfortu, bývá přistoupeno k císařskému řezu.

CÍSAŘSKÝ ŘEŽ U KOČKY

Jedná se o rutinní zákrok a pokud kočka není velmi nemocná či zcela vyčerpaná, bývá také nejlepší variantou pro zajištění větších šancí na přežití pro matku i koťata. Anesteziologické protokoly pro tento zákrok jsou speciálně uzpůsobeny tak, aby docházelo k co nejmenší dechové depresi u koťat a stejně tak co nejšetrnější i k tělu matky. Včasný chirurgický zákrok výrazně zvyšuje šance na přežití pro matku i koťát.

JAK POMOCT KOTĚTI VEN Z PORODNÍCH CEST? 

Moment, kdy je nezbytně nutný zásah ze strany chovatele nastává ve chvíli, kdy kočka prokazatelně přestala tlačit a kotě viditelně visí z vulvy. Pokud je rozeno hlavičkou napřed, je prvním úkonem očištění plodových obalů a tekutiny z nosu a tlamky, aby mohlo začít dýchat. Poté jemně pomůžeme koťátku ven jemným a konstantním tahem do různých směrů, možno jemně navolňovat ze strany na stranu tahem, dále je možné navolňovat okolí vulvy jemně prstem a postupně tak pomůžeme kotěti na svět. Pokud jde kotě ven ocáskem a zůstalo zastavené ve vulvě, je nutný chovatelský zákrok ještě rychleji, neboť hrozí udušení a vdechnutí plodových vod. Jelikož je kotě při porodu kluzké a mokré, je  možné pro lepší úchop použít například papírovou utěrku. Zadní nožky držíme nad nárty a opět jemným tahem do různých směrů a navolňováním kůže vulvy kolem koťátko uvolňujeme,dokud není kotě na světě. Kotěti poté ihned vyčistíme nos a tlamku a tím zprůchodníme dýchací cesty.

 V PŘÍŠTÍM ČLÁNKU:

  • ZPŮSOBY OŽIVOVÁNÍNOVOROZENÝCH KOŤAT
  • POPORODNÍ KOMPLIKACE

AUTOR

MVDr. Lenka Boudová
MVDR. LENKA BOUDOVÁPŘEČTĚTE SI NAŠE ČLÁNKY O KOČKÁCH:Pomohl vám článek?

Vyberte hodnocení článku

Průměrné hodnocení 4.5 / 5. Celkem hlasů 64

Zatím nikdo článek nehodnotil, budete první?

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Je nám líto, že se Vám článek nelíbil

Pomůžeme nám to vylepšit?

Napíšete nám, co bychom mohli zlepšit pro lepší hodnocení?MVDr. Samuel Evinic je vedoucím lékařem veterinární kliniky. Má na starosti celý provoz kliniky. Profesně se věnuje především dermatologii, medicíně koček, králíků a morčat, stomatologii a chirurgii měkkých tkání. Více informací o veterinářiComments (2)

  1. Helena a Bibi

    Dekuji za krasny clanek. Dnes jsem ho rano cetla a po obede asistovala u porodu. Vse dopadlo na 1*.

  2. Eliška

    Skvělé napsaný článek, obsahuje hodně užitečné informace, autorovi moc děkuji za jeho práci.


Napsat komentář

Your email address will not be published. Required fields are marked *