STRONGHOLD PLUS PRO MALÉ KOČKY
stronghold spektrum působení

Stronghold plus 0,25ml pro malé kočky do 2,5kg

Stronghold plus chrání kočky proti blechám, klíšťatům i otodectovému svrabu. Nyní chrání kočku proti všem druhům klíšťat.

Kategorie: Štítky: , , , , , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

Stronghold Plus 15 mg/2,5 mg spot-on roztok pro kočky ≤ 2,5 kg

CO JE STRONGHOLD PLUS PRO MALÉ KOČKY?

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on.
Čirý, bezbarvý až žlutý roztok.

Stronghold plus obsahuje 2 účinné látky Sarolaner a Selamectin.

K ČEMU SE STRONGHOLD PLUS PRO MALÉ KOČKY POUŽÍVÁ?

Pro kočky postižené nebo ohrožené smíšenou parazitickou infestací klíšťaty a blechami, vešmi,
gastrointestinálními hlísticemi nebo dirofiláriemi. Tento veterinární léčivý přípravek je indikován
výhradně pro použití proti klíšťatům a jednomu nebo více dalším cílovým parazitům při výskytu
najednou.

Ektoparazité:

– Léčba a prevence před zablešením (Ctenocephalidesspp.). Tento veterinární léčivý přípravek
má okamžitý smrtící účinek na blechy s trváním 5 týdnů včetně prevence dalšího napadení.
Usmrcuje po dobu 5 týdnů dospělce blech před tím, než nakladou vajíčka. Prostřednictvím
svého ovicidního a larvicidního působení může pomáhat kontrolovat stávající zamoření
okolního prostředí blechami v prostorách, do kterých má zvíře přístup.
– Tento veterinární léčivý přípravek může být použit jako součást léčebné strategie proti alergii
na bleší kousnutí (FAD).
– Léčba napadení klíšťaty. Tento veterinární léčivý přípravek má okamžitý akaricidní účinek
s trváním 5 týdnů na Ixodes ricinus a Ixodes hexagonus a 4 týdny na Dermacentor reticulatus
a Rhipicephalus sanguineus.
– Léčba ušního svrabu (Otodectes cynotis).
– Léčba infestace všenkami (Felicola subrostratus).
Klíšťata musejí napadnout hostitele a začít sát, aby mohla být vystavena sarolaneru.

Hlístice:

– Léčba parazitóz vyvolaných dospělými oblými červy (Toxocara cati) a dospělými střevními
měchovci (Ancylostoma tubaeforme).
– Prevence onemocnění vyvolaných dirofiláriemi Dirofilaria immitiss aplikací jednou měsíčně.

KDY SE STRONGHOLD PLUS NESMÍ POUŽÍVAT?

Nepoužívat u koček, které trpí současně probíhajícím onemocněním, nebo jsou oslabené a mají
podváhu (s ohledem na velikost a věk).
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Podle správné veterinární praxe je před zahájením preventivního používání tohoto veterinárního
léčivého přípravku doporučeno, aby všechna zvířata ve věku 6 měsíců nebo starší žijící v krajinách,
kde je přítomen vektor, byla vyšetřena na přítomnost infekce dospělými dirofiláriemi.
Tento veterinární léčivý přípravek není účinný proti dospělým D. immitis. Podání zvířatům napadeným
dospělými dirofiláriemi nepředstavuje riziko pro bezpečnost.
Příslušný veterinární lékař by měl v jednotlivých případech zvážit, zda je užitečné pravidelně testovat
na infekci dirofiláriemi, vzhledem k tomu, že není běžně indikována.
Klíšťata musejí začít sát, aby mohla být vystavena sarolaneru. Nelze proto vyloučit přenos infekčních
chorob přenášených klíšťaty.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Použití tohoto veterinárního léčivého přípravku je indikováno u koček ve věku nejméně 8 týdnů a
hmotnosti nejméně 1,25 kg.
Tento veterinární léčivý přípravek aplikovat pouze na povrch kůže. Nepodávat perorálně nebo
parenterálně.
Neaplikovat, pokud je srst zvířete vlhká.
Při léčbě ušního svrabu neaplikovat přímo do zvukovodu.
Je důležité přípravek aplikovat podle uvedeného návodu, aby se předešlo slízání a pozření přípravku.
Pokud je pozřeno velké množství, může se krátkodobě objevit hypersalivace, zvracení, řídká stolice
nebo snížený příjem potravy, což běžně odezní bez léčby.
Ošetřená zvířata držet mimo dosah ohně či jiných zdrojů vznícení nejméně 30 minut po aplikaci,
nebo dokud srst nevyschne.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Přípravek je škodlivý při pozření. Přípravek uchovávat v původním balení až do doby použití, aby se
zabránilo přístupu dětí k přípravku. Použité pipety ihned zlikvidovat. V případě náhodného pozření
vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Přípravek může způsobit podráždění očí. Vyhněte se kontaktu s očima včetně kontaktu ruky s okem.
Zabraňte přímému kontaktu s ošetřenými zvířaty, dokud místo aplikace nevyschne. Po použití si
umyjte ruce a okamžitě smyjte mýdlem a vodou případné zbytky přípravku z pokožky. V případě
náhodného kontaktu s očima okamžitě vypláchněte oči vodou a vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
Děti si nesmějí hrát s ošetřenými kočkami 4 hodiny po aplikaci. Je doporučeno ošetřit zvířata večer.
V den ošetření by zvířata neměla spát se svými chovateli, hlavně s dětmi.
Lidé s citlivou kůží nebo se zjištěnou alergií na veterinární léčivé přípravky tohoto typu, by měli
zacházet s veterinárním léčivým přípravkem obezřetně.
Tento přípravek je vysoce hořlavý. Uchovávejte mimo zdrojů tepla, jisker, otevřeného ohně, nebo
jiných zdrojů vznícení.

Nežádoucí účinky

Použití tohoto veterinárního léčivého přípravku může vést k lehkému dočasnému svědění v místě
aplikace. Neobvyklá je velmi mírná až mírná alopecie v místě aplikace, zarudnutí a slintání.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Během terénních klinických studií nebyly pozorovány žádné interakce tohoto veterinárního léčivého
přípravku s jinými běžně používanými veterinárními léčivými přípravky.

JAK SE STRONGHOLD PLUS PRO MALÉ KOČKY APLIKUJE?

Podání nakapáním na kůži – spot-on.
Stronghold Plus se podává jako jednorázová spot-on (nakapáním na kůži) dávka.

Aplikujte na kůži na bázi krku před lopatkami.

 1. Vyjměte pipetu z ochranného obalu až bezprostředně
  před aplikací.
 2. Držte pipetu svisle, silně stlačte uzávěr tak, abyste propíchli špičku pipety,
  potom uzávěr odstraňte.
 3. Rozhrňte srst kočky na bázi krku před lopatkami, aby se obnažila malá část
  kůže.
 4. Přiložte špičku pipety přímo na kůži bez masáže.
 5. Silně 3krát až 4krát stlačte pipetu, abyste vytlačili její obsah na jedno místo.
 6. Vyhněte se kontaktu přípravku s vašimi prsty.

Na místě aplikace se mohou objevit přechodné kosmetické změny jako je dočasné shluknutí nebo
naježení chlupů, mastnota nebo suché bílé žmolky. Tyto změny běžně odezní do 24 hodin po aplikaci
a nemají vliv na bezpečnost nebo účinnost veterinárního léčivého přípravku.

LÉČEBNÝ PROGRAM PROTI BLECHÁM A KLÍŠŤATŮM

Pro optimální omezení napadení klíšťaty a blechami by měl být tento veterinární léčivý přípravek
podáván v měsíčních intervalech po celé období aktivity blech a klíšťat podle lokální
epidemiologické situace.
Po aplikaci přípravku jsou dospělé blechy na zvířeti usmrceny do 24 hodin, nejsou produkována
životaschopná vajíčka, larvy (pouze ty z okolního prostředí) jsou také zabity. To zastavuje reprodukci
blech, přerušuje vývojový cyklus blechy a může pomáhat kontrolovat stávající zamoření okolního
prostředí blechami v prostorách, do kterých má zvíře přístup.

SRDEČNÍ ČERVIVOST

Prevence onemocnění vyvolaného dirofiláriemi
Přípravek může být aplikován během celého roku nebo alespoň během jednoho měsíce od prvního
kontaktu zvířete s komáry, a následně měsíčně do konce sezóny výskytu komárů. Poslední dávka musí
být podána do jednoho měsíce po posledním kontaktu s komáry. Pokud je dávka vynechána a měsíční
interval mezi dávkami je překročen, potom okamžitá aplikace veterinárního léčivého přípravku a
návrat k měsíčnímu podávání bude minimalizovat možnost vývoje dospělých dirofilárií. Jestliže je
nahrazen jiným preventivním veterinárním léčivým přípravkem v rámci preventivního programu proti
dirofiláriím, musí být první dávka veterinárního léčivého přípravku podána do jednoho měsíce od
poslední dávky předcházející léčby.

 Předávkování

U koťat od 8 týdnů věku ošetřených až pětinásobkem maximální doporučené dávky přípravku v 8 po
sobě následujících aplikacích v 28denních intervalech nebyly pozorovány žádné klinicky významné
nežádoucí účinky. Pouze jedna kočka, které byl podán pětinásobek maximální dávky, vykazovala
přecitlivělost na dotek, piloerekci, mydriázu a lehký třes, které odezněly bez léčby.
Po náhodném pozření plné dávky přípravku se mohou přechodně objevit gastrointestinální účinky jako
slinění, řídká stolice, zvracení nebo snížený příjem potravy, které by měly odeznít bez léčby.

Selamektin

je semisyntetická látka patřící do skupiny avermektinů. Selamektin paralyzuje a/nebo
usmrcuje široké spektrum bezobratlých parazitů tak, že ovlivňuje vedení v jejich chloridových
kanálech a přeruší tak normální přenos nervových vzruchů. Inhibuje tím elektrickou aktivitu
nervových buněk nematod a svalových buněk artropod a způsobuje jejich paralýzu a/nebo úhyn.
Selamektin má účinek adulticidní, ovicidní a larvicidní proti blechám. Proto efektivně narušuje životní
cyklus blech tím, že zabíjí dospělce (na zvířeti), zabraňuje vylíhnutí vajíček (na zvířeti a v jeho
okolním prostředí) a zabíjí larvy (pouze v okolním prostředí zvířete). Debris od zvířat léčených
selamektinem zabíjí bleší vajíčka a larvy, které nebyly dříve vystaveny účinku selamektinu a tak může
pomáhat kontrolovat stávající zamoření okolního prostředí blechami v prostorách, do kterých má zvíře
přístup. Selamektin je účinný proti dospělcům blech (Ctenocephalides spp.) stejně jako proti roztočům
(Otodectes cynotis), všenkám (Felicola subrostratus) a gastrointestinálním hlísticím (Toxocara cati,
Ancylostoma tubaeforme). Účinnost byla také prokázána proti larvám dirofilárií (D. immitis).
U blech dochází k nástupu účinku do 24 hodin po dobu 5 týdnů po podání přípravku.

Sarolaner

je akaricid a insekticid náležející do skupiny isoxazolinů. Primární účinek sarolaneru
spočívá ve funkčním blokování chloridových kanálů řízených ligandy (GABA receptory a
glutamátovými receptory) hmyzu a roztočů. Sarolaner blokuje GABA a glutamátem řízené chloridové
kanály v centrálním nervovém systému hmyzu a roztočů. Narušení těchto receptorů snižuje zpětné
vychytávání chloridových iontů GABA a glutamátem řízenými iontovými kanály, což vede k zvýšené
nervové stimulaci a smrti cílového parazita. Sarolaner vykazuje vyšší účinnost blokování receptorů
hmyzu/roztočů než savčích receptorů. Sarolaner neinteraguje s vazebnými místy známých
nikotinových nebo jiných GABA-účinkujících insekticidů např. neonikotinoidů, fipronilů,
milbemycinů, avermektinů a cyklodienů. Sarolaner je účinný proti dospělcům blech (Ctenocephalides
spp.), stejně jako proti několika druhům klíšťat jako např. Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus,
Ixodes ricinus a Rhipicephalus sanguineus.
U klíšťat (I. ricinus) dochází k nástupu účinku do 24 hodin po přisátí po dobu jednoho měsíce
po podání přípravku.

Farmakokinetické údaje

Po povrchovém podání Strongholdu Plus jsou selamektin i sarolaner dobře absorbovány s průměrnou
biologickou dostupností 40,5 % resp. 57,9 % a systémově distribuovány. Při povrchovém podání
kočkám jsou selamektin a sarolaner látky s nízkou clearance s dlouhým biologickým poločasem 12,5
resp. 41,5 dne.
U koček je primární cestou eliminace selamektinu stolice, kde je největší podíl původní látky. Ve
stolici byly identifikovány metabolity selamektinu, což naznačuje, že metabolická clearance také
přispívá k eliminaci. Primární cestou eliminace sarolaneru je biliární eliminace původní látky
s podílem metabolické clearance.

DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ

Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
BELGIE

 

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Stronghold plus 0,25ml pro malé kočky do 2,5kg“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.