Selehold 15mg spot on

SELEHOLD 15MG SPOT ON PRO ŠTĚŇATA A KOŤATA 1 ampule

Kategorie: Štítky: , , , , , , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

Selehold 15 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky a psy ≤ 2,5 kg
Selamectinum

CO OBSAHUJE SELEHOLD?

Každá pipeta obsahuje: 15mg selamektinu

Čirý bezbarvý až nažloutlý či nahnědlý roztok

K ČEMU SE SELEHOLD POUŽÍVÁ?

 • Léčba a prevence napadení blechami
  způsobeným Ctenocephalides spp. po dobu jednoho měsíce po jednorázové aplikaci. To je výsledek
  adulticidních, larvicidních a ovicidních vlastností přípravku. Přípravek je ovicidní po dobu 3 týdnů po
  podání. Opakované podání po měsíci březím a laktujícím zvířatům působí prostřednictvím snížení
  populace blech jako prevence zamoření vrhu blechami až do sedmi týdnů věku. Přípravek může být
  použit jako součást strategie léčby bleší alergické dermatitidy a prostřednictvím ovicidního a
  larvicidního působení může pomáhat potlačovat stávající zamoření okolního prostředí blechami v
  prostorách, do kterých má zvíře přístup.
 • Prevence srdeční dirofilariózy vyvolané dirofiláriemi Dirofilaria immitis aplikací jednou za měsíc.
 • Léčba napadení ušními roztoči (Otodectes cynotis).
 • Léčba napadení všenkami (Felicola subrostratus)
 • Léčba parazitóz vyvolaných dospělci škrkavek (Toxocara cati)
 • Léčba parazitóz vyvolaných dospělci střevních měchovců (Ancylostoma tubaeforme)
 • Léčba napadení všenkami (Trichodectes canis)
 • Léčba sarkoptového svrabu (způsobená Sarcoptes scabiei)
 • Léčba parazitóz vyvolaných dospělci škrkavek (Toxocara canis).

KDY SE SELEHOLD NESMÍ POUŽÍVAT?

Nepoužívat u zvířat mladších 6 týdnů.
Nepoužívat u koček, které trpí současně probíhajícím onemocněním nebo jsou oslabené a mají
podváhu (s ohledem na velikost a věk).
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY SELEHOLDU

Použití veterinárního léčivého přípravku u koček bylo ve vzácných případech spjato s mírnou
přechodnou alopecií v místě podání. Ve velmi vzácných případech bylo pozorováno přechodné
místní podráždění. Alopecie a podráždění obvykle vymizí samovolně, ale za určitých okolností je
třeba použít symptomatickou léčbu.
U koček a psů ve vzácných případech může aplikace veterinárního léčivého přípravku vyvolat lokální
přechodné slepení chlupů v místě podání a/nebo výjimečný výskyt malého množství bílého prášku.
To je normální a obvykle vymizí do 24 hodin po aplikaci a nemá vliv ani na bezpečnost, ani
na účinnost veterinárního léčivého přípravku.
Velmi vzácně, tak jako u jiných makrocyklických laktonů, byly po použití veterinárního léčivého
přípravku pozorovány u psů a koček vratné neurologické příznaky, včetně záchvatů.
Pokud dojde k významnému slízání produktu, může být u koček pozorováno krátkodobé nadměrné
slinění.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky či jiné reakce, a to i takové, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci nebo si myslíte, že léčivý přípravek není účinný, oznamte to, prosím,
vašemu veterinárnímu lékaři.

JAK SE SELEHOLD PODÁVÁ?

Podání nakapáním na kůži – spot-on.
Aplikujte na kůži na bázi krku před lopatkami.
Přípravek se aplikuje jako jednorázová dávka, která obsahuje minimálně 6 mg selamektinu/kg.
Jestliže jsou léčeny současně u jednoho zvířete souběžné infestace nebo infekce, je doporučeno
provést jen jednu aplikaci doporučené dávky 6 mg/kg. Odpovídající délka léčby pro jednotlivé
parazity je specifikována níže.

Léčba a prevence napadení blechami (kočky a psi)

Po aplikaci veterinárního léčivého přípravku jsou dospělé blechy na zvířeti usmrceny a nejsou
produkována životaschopná vajíčka, larvy (pouze ty z okolního prostředí) jsou také usmrceny.
To zastavuje reprodukci blech, přerušuje se vývojový cyklus blech a může pomáhat potlačovat
stávajícího zamoření okolního prostředí blechami v prostorách, do kterých má zvíře přístup.
Pro prevenci napadení blechami je třeba veterinární léčivý přípravek aplikovat v měsíčních
intervalech během celé sezóny výskytu blech. Podání je třeba zahájit jeden měsíc před začátkem
aktivity blech. Podání v měsíčních intervalech březím a laktujícím zvířatům působí prostřednictvím
snížení populace blech jako prevence zamoření vrhu blechami až do sedmi týdnů věku.

Jako součást strategie léčby bleší alergické dermatitidy má být veterinární léčivý přípravek aplikován
v měsíčních intervalech.

Prevence srdeční dirofilariózy (kočky a psi)

Ošetření veterinárním léčivým přípravkem stanoví ošetřující veterinární lékař na základě lokální
epidemiologické situace. Pro prevenci má být veterinární léčivý přípravek aplikován do
jednoho měsíce po prvním kontaktu zvířete s komáry a následně měsíčně do jednoho měsíce po
posledním výskytu komárů. Pokud je dávka vynechána a měsíční interval mezi dávkami je překročen,
potom okamžitá aplikace veterinárního léčivého přípravku a návrat k měsíčnímu podávání bude
minimalizovat možnost vývoje dospělců dirofilárií. Prodloužení léčby určí ošetřující veterinární lékař.
Jestliže je nahrazen jiným preventivním veterinárním léčivým přípravkem, v rámci preventivního
programu proti dirofilarióze, musí být první dávka veterinárního léčivého přípravku podána do
jednoho měsíce od poslední dávky předcházející léčby.

Léčba infekce škrkavkami (kočky a psi)

Podat jednorázovou dávku veterinárního léčivého přípravku.

Léčba napadení všenkami (kočky a psi)

Podat jednorázovou dávku veterinárního léčivého přípravku.

Léčba napadení ušnímu roztoči (kočky)

Podat jednorázovou dávku veterinárního léčivého přípravku.

Léčba napadení ušními roztoči (psi)

Podat jednorázovou dávku veterinárního léčivého přípravku. Uvolněný detritus by měl být z vnějšího
zvukovodu jemně odstraněn při každé aplikaci. Po 30 dnech je doporučena kontrola u veterinárního
lékaře, protože u některých zvířat je třeba druhá aplikace.

Léčba infekce měchovci (kočky)

Podat jednorázovou dávku veterinárního léčivého přípravku.

Léčba infekce sarkoptovým svrabem

Pro úplnou eliminaci zákožek je třeba podávat jednorázovou dávku veterinárního léčivého přípravku
dva po sobě následující měsíce

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Jak aplikovat:
1. Vyndejte pipetu z jejího ochranného obalu. Držte pipetu svisle, otočte a sejměte víčko.
2. Otočte víčko a nasaďte ho opačným koncem zpět na pipetu. Zatlačte a otočte víčko, aby se zátka
prolomila, a poté sejměte víčko z pipety.
3. Rozhrňte srst zvířete na bázi krku před lopatkami, aby se obnažila kůže. Přiložte špičku
pipety na spodní straně krku před lopatkami přímo na kůži. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát
pipetu stiskněte tak, aby se její obsah zcela vyprázdnil přímo na kůži na jednom místě.
Vyhněte se kontaktu přípravku s vašimi prsty.

Neaplikujte, pokud je srst zvířete vlhká. I když šamponování nebo namáčení zvířete 2 nebo více hodin
po aplikaci nesnižuje účinnost veterinárního léčivého přípravku.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Tento veterinární
léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu
po EXP. Datum použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Neaplikujte, pokud je srst zvířete vlhká. Vyhněte se častému mytí nebo šamponování zvířat, protože
zachování účinnosti přípravku v těchto případech nebylo zjišťováno.
Při léčbě ušního svrabu neaplikovat přímo do zvukovodu.
Je důležité přípravek aplikovat podle uvedeného návodu, aby se minimalizovalo množství, které si
zvíře může slízat.
Selamektin může být bezpečně podáván zvířatům infikovaným dospělci srdečních dirofilárií, avšak v
souladu se správnou veterinární praxí se doporučuje, aby všechna zvířata ve věku 6 měsíců věku nebo
více, žijící v zemích, kde existuje vektor, byly testovány na existující infekce dospělci srdečních
dirofilárií před zahájením léčby selamektinem. Doporučuje se, aby zvířata byla pravidelně testována
na přítomnost dospělců dirofilárií jako součást preventivního programu, i když byl veterinární
přípravek podáván měsíčně. Tento přípravek není účinný proti dospělcům D. immitis.
Rezistence parazitů k jakýmkoliv anthelmintikům se může vyvinout po častém opakovaném
používání této skupiny anthelmintik.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Tento veterinární léčivý přípravek aplikovat pouze na povrch kůže. Neaplikovat perorálně nebo
parenterálně.
Ošetřená zvířata držet mimo dosah ohně či jiných zdrojů vznícení nejméně 30 minut po aplikaci, nebo
dokud srst nevyschne.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Po použití a v případě potřísnění kůže si ihned umyjte ruce mýdlem a vodou. V případě náhodného
zasažení očí je ihned vypláchněte vodou, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci
nebo etiketu praktickému lékaři.
Tento přípravek je vysoce hořlavý; chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm, nebo jinými
zdroji vznícení.
Během manipulace s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.
Zabraňte přímému kontaktu s ošetřenými zvířaty, dokud místo aplikace nezaschne. V den aplikace
přípravku nesmí děti manipulovat s ošetřenými zvířaty a zvířata by neměla mít dovoleno spát se
svými majiteli, zejména s dětmi. Použité aplikátory by měly být ihned zlikvidovány a neměly by zůstat
v dohledu nebo dosahu dětí.
Lidé s citlivou kůží, nebo se známou přecitlivělostí na veterinární léčivé přípravky tohoto typu, by měli
zacházet s veterinárním léčivým přípravkem obezřetně.
Další opatření
Selamektin je toxický pro vodní organismy. Aby se zabránilo nežádoucím účinkům na vodní
organismy, nedovolte ošetřeným psům vstupovat do vodních toků po dobu 48 hodin od ošetření.
Březost a laktace
Veterinární léčivý přípravek může být používán u chovných, březích a kojících koček a fen.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Během rozsáhlého terénního testování nebyly zaznamenány žádné interakce mezi selamektinem a
běžně používanými veterinárními léčivými přípravky nebo léčebnými či chirurgickými postupy.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)
Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky při aplikaci 10násobku doporučené dávky. Selamektin
byl aplikován v 3násobku doporučené dávky kočkám a psům infikovanými dospělci dirofilárií a
nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Selamektin byl také podán v 3násobku doporučené
dávky chovným zvířatům březím a laktujícím kočkám a fenám, které kojily své vrhy, ani při
aplikaci 5násobku doporučené dávky kóliím citlivým na ivermektin, nebyly pozorovány žádné
nežádoucí účinky.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „SELEHOLD 15MG SPOT ON PRO ŠTĚŇATA A KOŤATA 1 ampule“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *