tsefalen 100mg tbl

Tsefalen 1000mg 8 tbl

320.00 

Není skladem

Kategorie: Štítky: , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Tsefalen 1000 mg potahované tablety pro psy

Držitel rozhodnutí o registraci:

ICF Srl Industria Chimica Fine

Via G.B. Benzoni, 50

26020 Palazzo Pignano – Cremona

Itálie

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Tsefalen 1000 mg potahované tablety pro psy

Tsefalen 1000 mg potahované tablety pro psy obsahují antibiotikum cefalexin, patřící mezi cefalosporiny 1. generace.

Preparát není volně prodejný, předepisuje ho pouze veterinární lékař!

OBSAH ÚČINNÉ LÁTKY (LÁTEK) A DALŠÍ SLOŽKA 

Jedna tableta obsahuje:

Cefalexinum (ut cefalexinum monohydricum) ………………………………… 1000 mg

Oranžově zabarvené obdélníkové potahované tablety s lámací drážkou na jedné straně. Na opačné straně vyražen nápis U60. Tablety lze dělit na dvě poloviny.

INDIKACE (kdy se Tsefalen používá)

Léčba infekčních onemocnění dýchacího a urogenitálního traktu a kůže, lokálních infekcí měkkých tkání a gastrointestinálních infekcí, způsobených bakteriemi citlivými na cefalexin.

KONTRAINDIKACE (kdy se Tsefalen  nesmí používat)

Nepoužívejte v případech známé přecitlivělosti na léčivou látku, jiné cefalosporiny, na jiné látky ze skupiny beta-laktamů nebo na kteroukoli z pomocných látek.

Nepoužívat v případě rezistence na cefalosporiny nebo peniciliny.

Nepoužívejte u králíků, morčat, křečků a pískomilů.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Někteří psi mohou po podání trpět nevolností a zvracet.

Stejně jako u ostatních antibiotik se může vyskytnout průjem.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

CÍLOVÉ DRUHY

Psi

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA (Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

Doporučená dávka je 15 mg cefalexinu na 1 kg živé hmotnosti dvakrát denně. Ve vážných nebo akutních případech může být dávka zdvojnásobena na 30 mg/kg živé hmotnosti dvakrát denně.

Doporučení pro podání přípravku:

TSEFALEN 1000 mg, tablety

Živá hmotnost 26-50 kg

½ tablety dvakrát denně

Zvířatům s živou hmotností větší než 51 kg podávejte vhodnou kombinaci tablet odpovídající doporučenému množství podle jejich hmotnosti.

Přípravek je nutno podávat minimálně 5 dní.

  • 14 dní v případech infekce močových cest,

  • alespoň 15 dní v případech povrchových infekčních dermatitid,

  • alespoň 28 dní v případech hlubokých infekčních dermatitid.

Jakékoli zvýšení dávky nebo prodloužení léčby by mělo být předmětem posouzení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem (např. chronická pyodermie).

Pro správné dávkování a prevenci nedostatečného dávkování je nutno co nejpřesněji zjistit živou hmotnost léčeného zvířete.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tsefalen potahované tablety mohou být podávány jako celé tablety, nebo v případě potřeby je možno tablety rozdrtit a přidat do krmiva.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužitou rozpůlenou tabletu vraťte do otevřeného blistru a spotřebujte během 48 hodin.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ 

Užití přípravku by mělo být vždy, když je to možné založeno na výsledcích testů citlivosti bakterií izolovaných z nemocného zvířete a mělo by brát v úvahu pravidla oficiální a místní antibiotické politiky.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na cefalexin a snížit účinnost terapie ostatními beta-laktamovými antibiotiky z důvodu možné zkřížené rezistence.

Nepodávejte zvířatům se známou rezistencí na cefalosporiny a penicilin.

Stejně jako u ostatních antibiotik, která jsou vylučována převážně ledvinami, se může při snížené funkci ledvin vyskytnout akumulace účinné látky v těle. Pokud má léčené zvíře sníženou funkci ledvin, snižte dávku a nepodávejte společně s nefrotoxickými antimikrobiotiky.

 

Upozornění pro uživatele

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na penicilin může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné. Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a/nebo cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

S přípravkem zacházejte obezřetně, abyste předešli expozici a dodržujte doporučená opatření. Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožnívyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

 

Použití v průběhu březosti a laktace

Laboratorní studie u krys a myší nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální toxicitě.

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Pro zajištění účinnosti se tento přípravek nesmí používat v kombinaci s bakteriostatickými antibiotiky.

Současné použití cefalosporinu první generace a aminoglykosidových antibiotik či některých diuretik (např. furosemidu) může zvýšit riziko nefrotoxicity.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

Podání cefalexinu prokazatelně nezpůsobuje žádné vážné vedlejší účinky ani v množství několikanásobně překračujícím doporučenou dávku.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Tsefalen 1000mg 8 tbl“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.