Ampicillin Dosierer

Ampicillin Dosierer 50 mg/g perorální pasta pro psy a kočky

Kategorie: Štítky: , , ,

Produkty nezasíláme poštou. Léky a lečíva jsou pouze na předpis.

Popis

AMPICILLIN DOSIERER 50 mg/g perorální pasta pro psy a kočky

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

1 g pasty obsahuje

Léčivá látka:
Ampicillinum trihydricum 57,8 mg (odpovídá 50,0 mg Ampicillinum)
Ampicillin Dosierer není volně prodejný, je vázán na předpis veterinárního lékaře.

LÉKOVÁ FORMA

Perorální pasta.
Nažloutlá pasta

Cílové druhy zvířat

Psi, kočky.

K čemu se používá Ampicillin Dosierer pasta?

K léčbě následujících onemocnění vyvolaných grampozitivními a/nebo gramnegativními kmeny bakterií citlivých na ampicilin u psů a koček:
– Infekce respiračního systému
– Infekce hltanu
– Infekce hrtanu
– Infekce trávícího systému
– Infekce močového aparátu
– Sekundární infekce u virových onemocnění

Před použitím Ampicillin Dosierer by měli být příslušní původci zjištěni bakteriologickým průkazem a měla by se stanovit jejich senzitivita na ampicilin.

Kontraindikace

Nepoužívat v případě
– přecitlivělosti na peniciliny a cefalosporiny
– těžké poruchy funkce ledvin s oligurií a anurií
– infekce vyvolané kmeny produkujícími beta-laktamázu
Perorální podání přežvýkavcům a koním. Nepoužívat u morčat, křečků a jiných malých hlodavců pro možné ovlivnění střevní flóry s následným úmrtím.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Peniciliny a cefalosporiny mohou vyvolat po náhodném sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vdechnutím nebo potřísněním kůže život ohrožující alergické reakce. Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Z důvodu možné senzibilizace osob podávajících léčivý přípravek zvířatům by se mělo zabránit kontaktu léčivého přípravku s kůží nebo sliznicemi.
V případě výskytu alergické reakce kontaktujte praktického lékaře.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Alergické reakce (kožní, anafylaxe).
V případě výskytu nežádoucích účinků vysadit preparát a provést odpovídající symptomatickou terapii.
U anafylaxe: adrenalin a/nebo glukokortikoidy i.v./i.m.
U alergických kožních reakcí: antihistaminika a/nebo glukokortikoidy.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Ampicillin Dosierer může být podáván během březosti a laktace. Použití pouze na základě posouzení risk/benefitu léčby veterinárním lékařem, protože léčivá látka prostupuje placentou a do mateřského mléka.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat ve směsi s jinými léčivými přípravky pro možné inkompatibility. Při současném podání penicilinů s chemoterapeutiky s rychle nastupujícím bakteriostatickým účinkem nastává vzájemný antagonismus. Jsou známé inkompatibility se sulfonamidy, těžkými kovy a oxidanty.

Podávané množství a způsob podání

Pasta k vnitřnímu podání.

Psi a kočky:
Podle závažnosti onemocnění aplikovat 3-krát denně p.o. 10-40 mg/kg ž. hm. Ampicillinum trihydricum, odpovídá 1-4 g Ampicillin Dosierer na 5 kg ž.hm. (1 dílek na stupnici odpovídá 1 g pasty).
U akutních stavů by měla být léčba zahájena parenterálním podáním odpovídajícího preparátu.
Ampicilin je třeba podávat nejméně 1 hodinu před nebo 2 hodiny po krmení.
Pokud není zajištěn úplný příjem léčivého přípravku, je vhodné změnit terapii.
Délka léčby 3-5 dní. Pokud nenastane po 3 dnech aplikace přípravku výrazné zlepšení, doporučuje se pokračovat v podávání ampicilinu jen po stanovení citlivosti, v opačném případě je nutné změnit terapii. Po vymizení klinických příznaků by měl být veterinární léčivý přípravek podáván po další 2 dny.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Při předávkování se mohou vyskytnout alergické reakce, podráždění CNS a křeče. Je třeba ihned vysadit preparát a provést odpovídající symptomatickou terapii.
U anafylaxe: adrenalin a/nebo glukokortikoidy i.v./i.m.
U alergických kožních reakcí: antihistaminika a/nebo glukokortikoidy i.v. / i.m.
U křečí: barbituráty jako antidota .

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Veterinaria – peniciliny

Farmakodynamické vlastnosti

Stejně jako ostatní laktamová antibiotika působí ampicilin baktericidně. Tento baktericidní účinek je díky inhibici syntézy bakteriální buněčné stěny při ireverzibilní inhibici enzymu murein-transpeptidázy, který je důležitý pro příčné propojení mureinu bakteriální buněčné stěny.
Ampicilin má jak in vitro tak in vivo široké spektrum účinku proti gram-pozitivním i gram-negativním bakteriím. V případě gram-pozitivních bakterií je in vitro účinek ampicilinu 2 5 krát nižší než u benzylpenicilinu. Proti gram-negativním bakteriím je in vitro účinek ampicilinu 4 10 krát vyšší ve srovnání s benzylpenicilinem.
Beta-laktamáza se nachází zvláště u stafylokoků a E. coli. K rezistenci na ampicilin in vitro, stejně jako u jiných penicilinů, dochází pozvolna a stupňovitě. Převážně rezistentní jsou bakterie Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp. a Proteus spp..
Toxicita ampicilinu je velmi nízká.

Farmakokinetické údaje

Po perorálním podání se resorbuje asi 40% z podané dávky; toto může být sníženo souběžným podáním krmení. ampicilin se vylučuje hlavně ledvinami.
Množství distribuovaného ampicilinu v těle je mnohem rozsáhlejší než u benzylpenicilinu a může dojít ke snížení bílkovinou vazbou (35% u psů).
Biodostupnost je 30 50% a sníží se souběžným nakrmením.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu je 22 měsíců.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 10 dní.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C
Chraňte před chladem a mrazem.

 

Druh a složení vnitřního obalu

1 injektor z PE obsahující 10 g pasty.
Injektor je umístěn společně s příbalovou informací v papírové krabičce.

 

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

CP-Pharma Handelsges. mbH
Ostlandring 13
313 03 Burgdorf
SRN

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Ampicillin Dosierer 50 mg/g perorální pasta pro psy a kočky“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.